فرصت های همکاری

فرصت  همکاری

شرکت کوپل آسانسور به دنبال پرورش یک تیم خلاق می باشد. زمانی که پتانسیل را در یک نیروی متخصص و متعهد بیابد نسبت به جذب وی اطمینان میدهد تا در محیطی مناسب بتواند توانایی های بالقوه خود را تحقق بخشد.